ที่ IVL010/04/2010

27 เมษายน 2553

เรื่อง บริษัทย่อยได้เข้าซื้อกิจการสาธารณูปโภคที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทย่อยได้มีการลงนาม
ในสัญญาเพื่อเข้าซื้อกิจการทั้งหมดในกิจการสาธารณูปโภค ที่มีกำลังการผลิต 24 เมกกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ
โรงงานของบริษัทในเมืองรอตแตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปัจจุบัน โรงงานดังกล่าว สามารถผลิตไอน้ำ กระแสไฟฟ้า ความดันอากาศ ระบบความเย็น ระบบ
กรองน้ำ เพื่อใช้ในธุรกิจการผลิต PTA และ PET ที่รอตแตอร์ดัม ซึ่งบริษัทย่อย Indorama Holdings Rotterdam B.V.
(IRHR) และ Indorama Holdings Polymers B.V. (IRPR) เป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าว

IRHR จะเข้าซื้อกิจการสาธารณูปโภค โดยเซ็นสัญญากับ Europoort Utility Partners VOF (EUP)
ซึ่งรายการดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2553 นี้

มูลค่าของรายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของงบการเงินรวม ประจำปี
2552 ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทฯ ไม่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูล ตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน)
กรรมการ