ที่ IVL003/05/2010
7 พฤษภาคม 2553

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61
ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของบริษัท www.indoramaventures.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูล
แก่ผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท