ที่ IVL008/05/2010
12 พฤษภาคม 2553

เรื่อง ขอแจ้งการขยายกำลังการผลิตโรงงาน PET ที่เมืองร็อตเตอร์ดัม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยขยายกำลังการผลิต PET ที่โรงงาน
แห่งเดิม ของบริษัท Indorama Polymers Rotterdam B.V.

บริษัทฯ ได้อนุมัติให้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 1 สายการผลิต โดยมีกำลังการผลิต PET ที่
190,000 ตันต่อปี ซึ่งจะทำให้โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 390,000 ตันต่อปี บริษัทฯ คาดว่าต้นทุนของ
โครงการนี้จะมีมูลค่าต่ำ เนื่องจากมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยู่แล้ว สำหรับแหล่งเงินทุนของโครงการนี้ ได้มา
จากเงินกู้ระยะยาวและกระแสเงินสดภายในของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการดังกล่าว
เสร็จสิ้น รวมทั้งเริ่มผลิตในสายการผลิตนี้ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2555 และโรงงานนี้จะมีการจ้าง
บุคคลากรเพิ่มขึ้น

การขยายกำลังการผลิตจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในสหภาพยุโรป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
ผลิตที่ครบวงจรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ PTA ซึ่งมีกำลังการผลิตจำนวน 350,000 ตันต่อปี อีกทั้งบริษัทฯ ตั้งอยู่ใน
ที่เดียวกันกับระบบสาธารณูปโภค อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการประหยัดต่อขนาดอีกด้วย

ทั้งนี้ ขนาดของรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมของ
บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ ดูรี่)
เลขานุการบริษัท