ที่ IVL009/05/2010
12 พฤษภาคม 2553

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1) อนุมัติให้แต่งตั้งนายมาริษ สมารัมภ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

2) อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจำนวน
สมาชิก 4 คน ดังนี้
- นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
- ดร. ศิริ การเจริญดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- นายคณิต สีห์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- นายอาลก โลเฮีย ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ ดูรี่)
เลขานุการบริษัท