ที่ IVL012/05/2010
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553

เรื่อง แก้ไขงบการเงินในรอบไตรมาสที่ 1/2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งงบการเงินในรอบไตรมาสที่ 1/2553
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งการแก้ไขตัวเลขของกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 กำไรต่อ
หุ้นขั้นพื้นฐาน จากเดิม "กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวมเท่ากับ 3.31 บาทต่อหุ้น และกำไรต่อหุ้นขั้น
พื้นฐานของงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น ขอแก้ไขเป็น กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงิน
รวมเท่ากับ 0.33 บาทต่อหุ้น และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น"
โดยการแก้ไขตัวเลขดังกล่าว เป็นการแสดงผลกระทบจากการลดมูลค่าหุ้น จากราคาพาร์ 10 บาท มาเป็นราคาพาร์
1 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2552 ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบงบการเงิน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 กับงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2553

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินในรอบไตรมาสที่ 1/2553 ฉบับแก้ไข มายังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท