สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)-แก้ไข
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 1
ปี 2553 2552

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,529,304 1,109,030
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.33


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 1
ปี 2553 2552

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 93,646 15,124
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.01

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ )
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ