ที่ IVL001/06/2010
วันที่ 4 มิถุนายน 2553

เรื่อง ขอแจ้งการเปิดโรงงานแห่งใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโรงงาน
AlphaPet อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2553 โดยมีกำลังผลิตเม็ดพลาสติก (PET) ที่ 432,000 ตันต่อปี
โดยตั้งอยู่ที่เมืองดีคาร์ทัวร์ รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงงาน AlphaPet นี้ ได้เริ่มเปิดดำเนินการในสายการผลิตที่ 2 โดยโรงงานแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณ
เดียวกันกับ BP Chemical ซึ่งเป็นผู้ผลิต PTA ในเมืองดีคาร์ทัวร์ รัฐอลาบามา ซึ่งผลิตเม็ดพลาสติก (PET) เพื่อรองรับ
ตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทขวด และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์


โรงงาน AlphaPet ใช้เทคโนโลยี Melt-To-Resin (MTR?) ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Uhde Inventa
Fischer of Germany การใช้เทคโนโลยี (MTR?) ทำให้เกิดการประหยัดในด้านเงินทุนและการผลิต รวมทั้งมีส่วนช่วย
ในการลดอัตราการใช้พลังงานและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท