ที่ IVL002/06/2010
วันที่ 8 มิถุนายน 2553

เรื่อง การแก้ไขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวมประจำปี 2551

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("IVL") ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2552
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น บริษัทฯ ขอแก้ไขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่
ได้แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมประจำปี 2551 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แก้ไขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวมของปี 2551 จาก "16.51 บาท"
มาเป็น "1.65 บาท" โดยการแก้ไขตัวเลขดังกล่าว เป็นการแสดงผลกระทบจากการลดมูลค่าหุ้น จากราคาพาร์
10 บาท มาเป็นราคาพาร์ 1 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2552 ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ใน
การเปรียบเทียบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินประจำปี 2552 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท