สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งวด 1 ปี
ปี 2552 2551

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,824,097 2,656,296
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.44 1.65


งบการเงินเฉพาะกิจการ
งวด 1 ปี
ปี 2552 2551

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,172,934 96,568
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.06

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้
จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น
ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ )
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ