ที่ IVL005/06/2010
29 มิถุนายน 2553

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในยุโรป - "IVL Belgium N.V." และชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุนในยุโรป (อ้างถึงหนังสือของบริษัทเลขที่ IVL005/03/2010 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2553)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้มมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในยุโรป โดยใช้ชื่อว่า "IVL Belgium N.V." โดยมีทุนจดทะเบียน
จำนวน 3.06 ล้านยูโร ถือหุ้นโดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 99
การจัดตั้งบริษัทย่อยที่เบลเยี่ยมแห่งใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์ให้บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

2. อนุมัติให้บริษัทย่อย คือ IVL Belgium N.V. ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 50,000 ยูโร ในบริษัทร่วมทุน
UAB Polimeri Europe ซึ่งบริษัทถือในอัตราร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดย PC Holding
International S.A. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PCH S.R.L. ในประเทศอิตาลี บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่นี้จะ
เข้าซื้อกิจการใน Ottana Polimeri S.R.L, ที่ Sardinia ประเทศอิตาลี ในอัตราร้อยละ 100 จาก
Equipolymers ในยุโรป ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิต PTA โดยมีกำลังการผลิตที่ 192,000 ตัน และดำเนิน
ธุรกิจผลิต PET โดยมีกำลังการผลิตที่ 150,000 ตัน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นและมีผลบังคับในวันที่ 1 กรกฏาคม 2553 นี้

การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือกิจการของ Ottana Polimeri S.R.L นี้ บริษัทฯได้
ใช้วิธีเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิในการคำนวณ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุด แต่ยังมีมูลค่า
ต่ำกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (IVL) ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท