ที่ IVL002/07/2010
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เรื่อง รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ทำการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน ("IPO") จำนวน 400 ล้านหุ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2553 ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 10.20 บาท รวมเป็นเงินสุทธิทั้งสิ้น 3,743 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นแล้ว

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ใช้เงินจำนวน 652 ล้านบาท ลงทุนในโครงการใหม่ที่มีอัตราการเติบโตที่ดี โดยการซื้อกิจการ
สาธารณูปโภค ที่ร็อตเตอร์ดัม และได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่ประเทศอิตาลี ในการซื้อโรงงานผลิต PTA และ
PET นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้เงินจำนวน 1,223 ล้านบาท นำไปชำระคืนเงินกู้ในส่วนของเงินกู้ยืมเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้วงเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน ทำให้บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ นำกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น นำไปลด
อัตราส่วนหนี้สินในงบดุลของงบการเงินรวมของบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จำนวน 2,200 ล้านบาท และยังมีวงเงินกู้คงเหลือจำนวน 15,800 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอโชค เจน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการร่วม