สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ปี 2553 2552 2553 2552

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,089,442 1,763,778 3,618,746 2,872,808
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.48 0.53 0.87 0.86


งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาสที่ 2 งวด 6 เดือน
ปี 2553 2552 2553 2552

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (20,024) 119,135 73,622 134,259
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.01) 0.04 0.02 0.04

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต


หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ )
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ