ที่ IVL004/08/2010
11 สิงหาคม 2553

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("IVL") ขอเปิดเผยสารสนเทศรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยเกี่ยวกับการซื้อหอพัก โดยที่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IVL โดย IVL ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 99.55 โดยซื้อ
หอพักจากบริษัท แปซิฟิค รีซอสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ 31 สิงหาคม 2553

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IVL

ผู้ขาย บริษัท แปซิฟิค รีซอสเซส จำกัด ซึ่งนายอานุช โลเฮีย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ในบริษัท แปซิฟิค รีซอสเซส จำกัด ซึ่งนายอานุช โลเฮีย เป็นบุตรของ
นายอาลก โลเฮีย และนางสุจิตรา โลเฮีย โดยที่ทั้งสองท่านเป็นกรรมการในบริษัท อินโดรามา
โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จะซื้อหอพักที่จังหวัดระยอง จาก
บริษัท แปซิฟิค รีซอสเซส จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หอพักมีขนาด 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 7,577 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 54 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 19 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

4. มูลค่ารวมของรายการ
ราคาซื้อเท่ากับ 32 ล้านบาท (ราคาตลาดเท่ากับ 39 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ) ขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ ตามงบการเงินรวม ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03
แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผย
สารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ที่มาของแหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ยืม

6. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในวาระนี้
1) นายอาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท IVL
กรรมการบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2) นางสุจิตรา โลเฮีย กรรมการบริษัท IVL
กรรมการบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
ข้างต้น เป็นรายการที่จะเกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยใช้เป็นที่พักอาศัยของพนักงานของบริษัท

นอกจากนี้ มูลค่าของรายการ เป็นมูลค่าที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาที่ซื้อเป็นราคาที่
ต่ำกว่าราคายุติธรรมของราคาตลาด ซึ่งมีการประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ โดยราคาที่ซื้อนี้เป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท