การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิม
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 พ.ย. 2553
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หลักทรัพย์อื่นๆ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 481,585,672
จำนวนหุ้นที่รองรับ (หุ้น) : 481,585,672
อัตราส่วน (หุ้นสามัญเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่) : 9 : 1

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั : 26 พ.ย. 2553
พย์แปลงสภาพใหม่ (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 29 พ.ย. 2553
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่ : 24 พ.ย. 2553
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00


ลักษณะของหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ
ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้นสามัญ) : 1 : 1
(แก้ไข)
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 พ.ย. 2553
วันประชุมผู้ถือหุ้น : 17 ธ.ค. 2553
เวลาประชุมผู้ถือหุ้น : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (Record : 26 พ.ย. 2553
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 29 พ.ย. 2553
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 24 พ.ย. 2553
วาระการประชุมที่สำคัญ :
การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155ราชดำริ กรุงเทพฯ 10330
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน

เรื่อง : เพิ่มทุนโดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 พ.ย. 2553
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 481,585,672
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 9 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นเพิ : 26 พ.ย. 2553
มทุน (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 29 พ.ย. 2553
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 24 พ.ย. 2553
______________________________________________________________________