การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิม
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 พ.ย. 2553
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หลักทรัพย์อื่นๆ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 481,585,672
จำนวนหุ้นที่รองรับ (หุ้น) : 481,585,672
อัตราส่วน (หุ้นสามัญเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่) : 9 : 1ลักษณะของหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ
ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ : ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้นสามัญ) : 1 : 1
______________________________________________________________________

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ของบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไข
______________________________________________________________________