ไอวีแอลได้ส่งมอบห้องความดันลบ หรือตู้ความดันลบสำหรับคลุมเตียงสำหรับการรักษาผู้ป่วยหรือดูแลผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาล 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จ.นนทบุรี โรงพยาบาลบ้านหมอ โรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลวิหารแดง โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สระบุรี โรงพยาบาลมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตลอดเวลาและต่อเนื่องหลายวัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

แกลอรี่