ไอวีแอลได้รับเชิญไปบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14 ธันวาคม 2564

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะของหน่วยงานต่างๆ ทั้งปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข การกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการส่งเสริมความรู้เพื่อให้เกิดการคัดแยกที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะในสถาบันฯ


ไอวีแอลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 พฤศจิกายน 2564

ทีมโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลของไอวีแอลได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชนในหัวข้อเทรนด์เศรษฐกิจหมุนเวียนโลกยุคใหม่สู่การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ZERO WASTE) เกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายในชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) สมาชิกในชุมชน ผู้ประกอบการ รวมถึง คณาจารย์รับผิดชอบพื้นที่ และผู้จ้างงานในพื้นที่

ในระหว่างการอบรมมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ซึ่งการนำขวด PET กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ต้องการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในชุมชน พลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เหมาะสมกับชุมชน โดย สยุมพร เหล่าวชิระสุวรรณ ผู้รับบทผู้บรรยายและวิทยากรในครั้งนี้


ไอวีแอล จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่นักศึกษาหาวิทยาลัยสยาม

12 พฤศจิกายน 2564

ไอวีแอล ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสยามถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นครั้งที่ 2 ให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายผ่านการระบบออนไลน์กว่า 300 คน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จาก 27 คณะสนใจเข้ารับการอบรม

โดยการจัดอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับรายวิชา 101-101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมหาลัยสยามจัดเป็นมหาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับด้านการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในฐานะที่ไอวีแอลเป็นผู้ผลิตและรีไซเคิล PET รายใหญ่ที่สุดของโลก ทีมความยั่งยืนของไอวีแอลได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและยกตัวอย่างการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การดำเนินงานร่วมกันกับคู่ค้าและลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนต่ำซึ่งเป็นการส่งเสริมและตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน การขนส่งที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการนำ PET กลับมาเป็นทรัพยากรใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้นักศึกษาเข้าใจหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน ในชีวิตประจำวัน และในการทำงานหรือประกอบธุรกิจในอนาคตได้


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ความรู้ “พลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน” แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 พฤศจิกายน 2564

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเสมือนจริง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะแก่นิสิต วันที่ 9 กันยายน 1 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยทีมโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลของไอวีแอลได้บรรยายร่วมกับอาจารย์ ดร. นพวรรณ เสมวิมล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “กระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติก” และทีมความยั่งยืนบรรยายในหัวข้อ “พลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยการจัดครั้งที่สามคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการอบรมซึ่งจากการอบรมทั้งสามครั้งได้รับความสนใจจากนิสิตจำนวน 703 คนจาก 12 คณะเข้าร่วมอบรม


อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานต่อ KU Green Office ปี 2 เดินหน้าสร้างการเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล

5 ตุลาคม 2564

ไอวีแอล จับมือกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Green Office) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อ ‘Waste in COVID: ยุคโควิด ยิ่งต้องแยกขยะ’ เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล ผ่านการอบรมออนไลน์ให้กับคณาจารย์และบุคลากร สานต่อจากการสนับสนุนถังแยกขยะและการพัฒนา KU Green Application ในปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน และความตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเสมือนจริงให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานบริษัท N-Health Asia

10 กันยายน 2564

ทีมโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลของไอวีแอลได้รับเชิญให้ไปบรรายายให้ความรู้แก่พนักงาน N-Health Asia ในหัวข้อ คัดแยกขยะอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมีพนักงานที่สนใจเข้าฟังบรรยาย 207 คน บริษัท เอ็น เฮลธ์ เอเชีย เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลชั้นนำ มากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสาขามากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศไทย และสาขาในต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และทาง N-Health Asia ยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการขยะโดยตั้งเป้าเก็บขวด PET ให้ได้ 800 กิโลกรัมและส่งมอบให้ไอวีแอลเพื่อนำขวด PET ไปรีไซเคิลและแปรสภาพเป็นเส้นด้ายคุณภาพสูงสำหรับผลิตทำชุด PPE และส่งให้โรงพยาบาลในเครือเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโควิด-19


ไอวีแอลสนับสนุนชุดความรู้พลาสติก PET รีไซเคิลได้ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

29 มีนาคม 2564

ไอวีแอล สนับสนุนชุดความรู้พลาสติก PET รีไซเคิลได้ พร้อมผ้าตัวอย่างผ้ารีไซเคิลจากขวดน้ำดื่ม PET ให้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่เรียนเรื่องพอลิเมอร์และเส้นใยรายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งทอ วิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจบริการ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพและธุรกิจ ได้เรียนรู้จากของตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์จริงและเข้าใจกระบวนการผลิตผ้ารีไซเคิลจากขวดน้ำดื่ม PET ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีความเข้าใจกระบวนการรีไซเคิลขวดน้ำดื่มPETจากกระบวนการเริ่มต้นจนไปถึงกระบวนการสุดท้ายที่เป็นเส้นใยได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้และสัมผัสตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไอวีแอลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยต่อยอดด้านการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก PET ได้ดียิ่งขึ้น


ไอวีแอลร่วมโครงการ University Recycling Program มหาวิทยาลัยนำร่องปัญหาขยะพลาสติก

24 มีนาคม 2564

ไอวีแอลเข้าร่วมกิจกรรมกับ Trash Lucky ในโครงการ University Recycling Program ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากร กว่า 100 คน วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก และวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยทีมงาน Trash Lucky ได้สาธิตการคัดแยกขวด PET โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ขวด PETที่ทุกคนนำมา บีบขวดและคัดแยกสลากไปพร้อมๆกัน โดยไอวีแอลได้ให้ความรู้เรื่องพลาสติกและกระบวนการรีไซเคิล PET ซึ่งเป็นการกำจัดพลาสติกอย่างถูกวิธีลดขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบ อีกทั้งเป็นการนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าตอบโจทย์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน


จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพลาสติกและการรีไซเคิล PET แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพ

23 มีนาคม 2564

ไอวีแอล จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพลาสติกและการรีไซเคิล PET ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นำพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อลดพื้นที่ฝังกลบและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ


สนับสนุนโครงการรีไซเคิลขยะในหมู่บ้าน

14 มีนาคม 2564

ไอวีแอล ร่วมกับ Trash Lucky จัดอบรมให้ความรู้สำหรับโครงการรีไซเคิลขยะในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติก เรียนรู้คุณค่าของขยะแต่ละประเภท และเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะพลาสติกแต่ละชนิด เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ที่หมู่บ้านเศรษฐศิริ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี อีกตั้งติดตั้งกรงรับขยะและจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกบ้านได้รวบรวมขยะรีไซเคิล สะสมแต้ม นำไปลุ้นทองคำและรางวัลอื่นๆ


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสยามให้จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน

12 มีนาคม 2564

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสยามให้จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคณะสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ และวิทยาลัยดนตรีและศิลปการแสดง เข้าร่วมทั้งในห้องเรียนและการประชุมเสมือนจริงกว่า 100 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบชุดความรู้พลาสติก PET รีไซเคิลได้แก่ทางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องพลาสติกและการรีไซเคิล PET ต่อไป

ไอวีแอลได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และยกตัวอย่างการบริหารงานด้านความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย ทั้งนี้ การรีไซเคิลพลาสติกเป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่มีความรับผิดชอบที่สุดในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการนำทรัพยาการมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่นำฝังกลบ


ไอวีแอล จัดกิจกรรมให้ความรู้การแยกขยะและการรีไซเคิล PET แก่น้องๆ โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง

10 มีนาคม 2564

ไอวีแอลจัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลพลาสติก PET ให้แก่นักเรียนระดับประถม โรงเรียนวัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งหวังให้น้องๆ เห็นความสำคัญของการแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน รวมทั้งสามารถบอกต่อกับครอบครัวและคนใกล้ตัว เพื่อขยายผลให้เกิดวามตระหนักและการปฎิบัติในวงกว้าง ทั้งนี้ ไอวีแอลเชื่อว่าการรีไซเคิลคือแนวทางที่ยั่งยืนในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจเรื่องการรีไซเคิล PET ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้และส่งต่อจิตสำนึกที่ดีไปยังรุ่นต่อๆไป


บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เข้าอบมรมความรู้เรื่องพลาสติกและการรีไซเคิล PET

24 กุมภาพันธ์ 2564

ไอวีแอล ต้อนรับคุณปิยะฉัตร ฉายอรุณ หัวหน้าฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) และสุพิชญา ตุลธรธรรม(ที่ 3 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวแทนจากบริษัทอินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ พลาสติกและการรีไซเคิล PET ในโอกาสนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้มอบชุดความรู้การรีไซเคิลพลาสติก PET สำหรับกิจกรรม CSR ของบริษัทอินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ที่จัดขึ้นวันที่ 3 มีนาคม 2564 ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ถือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและรีไซเคิลพลาสติกอย่างถูกต้องให้ประชาชนทั่วไป จากความร่วมมือนี้เป็นการขยายความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างขึ้นอีกด้วย โดยน้องๆให้ความสนใจชุดความรู้เป็นอย่างยิ่ง


ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลพลาสติกในรูปแบบเสมือนจริง

28 มกราคม 2564

ไอวีแอล ร่วมกับมูลนิธิไอวีแอล จัดอบรมในรูปแบบเสมือนจริง ในหัวข้อการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลพลาสติก PET ให้แก่ตัวแทนครูจาก 5 โรงเรียน ในประเทศกานา ไอวีแอลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะมีความเข้าใจการคัดแยกขยะและนำของเหลือใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนของเขาต่อไป