กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 7 พฤษภาคม 2562 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562

ข้อมูลสำคัญของผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562:

  • รายได้รวม 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (95.8 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) อยู่ที่ 304 พันล้านเหรียญสหรัฐ (8.4 พันล้านบาท) ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อยู่ที่ 117 ล้านเหรียญสหรัฐ (3.7 พันล้านบาท) ลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบปีต่อปี
  • กำไรหลักต่อหุ้น อยู่ที่ 0.67 บาท ลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบปีต่อปี

ข้อมูลสรุป:

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมเติบโตร้อยละ 26 เมื่อเทียบปีต่อปี เป็นผลจากการเติบโตของกำลังการผลิตในทุกภูมิภาคและเป็นครั้งแรกที่มีรายได้จากการขายในไตรมาสอยู่ที่ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี Core EBITDA อยู่ที่ 304 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ได้รับแรงหนุนจากกลุ่มธุรกิจ Integrated PET กลุ่มธุรกิจ Fibers และกลุ่มธุรกิจ Packaging ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 ของกำลังการผลิตรวม ทำกำไรอย่างแข็งแกร่ง คิดเป็นร้อยละ 92 ของ Core EBITDA ทั้งหมด

ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และสิบสองเดือนล่าสุด ได้รับผลกระทบจากกำไรที่อ่อนตัวของธุรกิจ Olefins และ Specialty Chemicals รายได้ในธุรกิจ Olefins ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการปิดชั่วคราวและได้กลับมาเริ่มการผลิตอีกครั้ง ธุรกิจ Specialty Chemicals ได้รับผลกระทบจากกำไรที่ปรับตัวลดลงอย่างมากและคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคาดการณ์ในระยะเวลาที่เหลือของปี 2562 เนื่องจากการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจนี้

ธุรกิจ Integrated PET ได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นและภาพรวมกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกิจการที่เข้าซื้อในปี 2561 และการบูรณาการของกิจการที่เข้าซื้อในช่วงปี 2561 และ 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจการ PTA ในประเทศโปรตุเกส กิจการ PET (ในประเทศอียิปต์และบราซิล) และการควบรวมกิจการ PET ในประเทศอินเดียและ PTA ในอินโดนีเซีย กำไรจากธุรกิจนี้มีการปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่ทำสัญญาธุรกิจในตลาดตะวันตก

ธุรกิจ Fibers เราได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจในแนวดิ่ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและไลฟ์สไตล์ โดยเป็นผลมาจากอัตราการดำเนินงานที่ดีขึ้นและราคาวัตถุดิบที่อ่อนตัวลง

ภาพรวมปี 2562 – บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ธุรกิจหลัก (ธุรกิจ Integrated PET, Fibers และ Packaging) จะยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2562 รายได้จากธุรกิจ Olefins และ Specialty Chemicals คาดว่าจะยังคงอ่อนตัวในช่วงที่เหลือของปี 2562 การเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาเป้าหมาย EBITDA อย่างรอบคอบ และเชื่อว่าอาจมีความเหมาะสมในการลดเป้าหมายของ Core EBITDA สำหรับปี 2562 ที่มีการประกาศไปก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 10-15

การลงทุนอย่างต่อเนื่อง – ไอวีแอลคาดการณ์ความสามารถในการลงทุนจากกระแสเงินสดราว 3-4 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า เพิ่มเติมจากโครงการร่วมทุน Corpus Christi ในสหรัฐฯ ที่ได้ประกาศไปแล้วในธุรกิจข้างเคียง โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ในขณะเดียวกันสร้างการเติบโตตามปกติในธุรกิจ Integrated PET และ Fibers

การพัฒนาองค์กร – ไอวีแอลมีการเตรียมองค์กรเพื่ออนาคต บริษัทฯ มีการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทีมบริหารเพิ่มเติม โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล (Chief HR Officer) รับผิดชอบการดำเนินโครงการ Digitization และการปรับมาตรฐานระบบ ERP

การพัฒนาอย่างยั่งยืน – ไอวีแอลได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัตินี้มีมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐและ 100 ล้านยูโร อยู่ในรูปแบบของสินเชื่อกระตุ้นเชิงบวก ซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดอันดับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของไอวีแอล

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว "แม้ว่าเราจะเผชิญอุปสรรคชั่วคราวในหลายๆ ด้าน แต่เราได้มีการวางกลยุทธ์ที่จำเป็นในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของเราสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของโมเดลทางธุรกิจของไอวีแอลที่มีการบูรณาการ ส่งผลต่อความสามารถในการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ระยะสั้นเหล่านี้ เราเชื่อมั่นว่า ด้วยโอกาสที่ดีในการกลุ่มธุรกิจที่จะขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ๆ พร้อมการสนับสนุนจากตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดในกลุ่มธุรกิจ Integrated PET และ Fibers ทำให้ไอวีแอลอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเติบโตและยังคงเชื่อมั่นในการสร้างการเติบโต EBITDA เป็นสองเท่าในทุกๆ 5 ปี"

ตัวเลขทางการเงิน:

ล้านเหรียญสหรัฐ รายไตรมาส สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ไตรมาสที่ 1
ปี 2562
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (เปรียบ เทียบ) YoY% สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สิบสองเดือนสิ้นสุด (เปรียบเทียบ) YoY%
รายได้จากการขายรวม 3,030 2,788 2,414 26% 11,357 8,811 29%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 265 239 344 23% 1,379 1,129 22%
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านเหรียญสหรัฐ) 117 69 184 (36%) 752 674 12%
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท) 3,708 2,355 5,814 (36%) 24,359 22,270 9%
กำไรต่อหุ้นหลังหักดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (บาท) 0.61 0.37 1.04 (41%) 4.19 4.15 1%
EBITDA/ตัน (เหรียญสหรัฐ) 89 85 148 (40%) 125 122 2%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 261 250 241 8% 1,010 872 16%
อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.92 0.87 0.61 51% 0.92 0.61 51%