• กำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 อยู่ที่ 7,681 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Net Profit after tax and NCI)  อยู่ที่ 4,426 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบปีต่อปี และมีกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.87 บาทต่อหุ้น
  • ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 สอดคล้องกับรายได้จากการขายรวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบปีต่อปี

กรุงเทพฯ  ประเทศไทย  8 พฤษภาคม 2560 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก แถลงผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ในวันนี้

ผลประกอบการโดยรวมยอดเยี่ยม อันเป็นผลจากการบูรณาการโดยรวมและโมเดลทางธุรกิจที่มีความหลากหลายทั่วโลก ผลการดำเนินงานรายไตรมาสได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของกำไรจากความสำเร็จในการบูรณาการธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) และกิจการอื่นๆ ที่เข้าซื้อในปี 2559 รวมถึงการได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการกลับมาดำเนินการผลิตตามปกติของโรงงานผลิต EOEG ของไอวีแอลในสหรัฐ
 
เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ส่วนในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯ มี Core EBITDA เติบโตร้อยละ 60 อยู่ที่ 7,681 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลประกอบการที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมทางกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการที่คัดสรรแล้วของบริษัทฯ ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพของผลประกอบการและลดความผันผวนตลอดทั้งวัฏจักรธุรกิจ อุตสาหกรรมยังคงเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์อุปทานส่วนเกินที่สะสมตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 
ในรอบ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ธุรกิจปัจจุบันของไอวีแอล ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการในปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เป็นผลจากการปรับปรุงการใช้กำลังผลิตและโครงการเพื่อความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานที่ช่วยลดต้นทุน บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตเติบโตขึ้นในทุกภูมิภาค อัตราการผลิตโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 86 ในรอบ 12 เดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้นและมีการใช้สินทรัพย์ที่ดีขึ้น Core EBITDA ในรอบ 12 เดือนอยู่ที่ 30 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินทุนของบริษัท (ROCE) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 12 สะท้อนให้เห็นถึงความรอบคอบของบริษัทฯ ในการสร้างการเติบโตและการจัดสรรเงินทุน
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กล่าว เราเริ่มต้นปี 2560 อย่างแข็งแกร่งจากผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ในทุกตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ โมเดลทางธุรกิจที่มีการบูรณาการอย่างเป็นเอกลักษณ์และการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ทำให้เราสามารถรักษาผลการดำเนินงานดีและสูงกว่าในอุตสาหกรรม แม้ว่าอุตสาหกรรมยังคงเผชิญสถานการณ์อุปทานส่วนเกินอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและ EBITDA ที่เติบโตอย่างชัดเจนทั้งในไตรมาสนี้และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ของเราที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายของรายได้ การสร้างการเติบโตในภูมิภาคหลักและการสร้างการบูรณาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติม
 
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ไอวีแอลมีการลงทุนเพื่อสร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้อย่างชัดเจนผ่านการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA การเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ HVA นี้เอง ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ HVA ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ Core EBITDA รวม ช่วยให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินกลยุทธ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ธุรกิจ HVA ของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มเติมในแนวดิ่งใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการลงทุนในนวัตกรรมและสิทธิบัตร จากจุดเริ่มต้น ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ HVA มีรายได้ราว 3 พันล้านเหรียญสหรัฐและรองรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบที่มีการเติบโตในแต่ละตลาดประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบปีต่อปี การเข้าซื้อกิจการล่าสุด ได้แก่ บริษัท Glanzstoff ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น มีความเหมาะสมกับกลุทธ์ผลิตภัณฑ์ HVA ในกลุ่มยานยนต์
 
ไอวีแอลตั้งเป้าการลงทุนราว 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในโครงการที่ช่วยสร้างการเติบโตตามที่ระบุไว้แล้ว รวมถึงโครงการปรับปรุงการผลิตในช่วง 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่า จะมีช่องว่างทางการเงินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมจากการประมาณการรายได้ที่พึงรับตามเกณฑ์คงค้างและความสามารถในการกู้ยืมอย่างรอบคอบ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจาก 4.97 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เป็น 7.73 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
 
ปีนี้จะเป็นอีกปีที่เราจะเติบโตอย่างมีวินัย การขยายกำลังการผลิต PTA ในเมืองร็อตเตอร์ดัมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จใจช่วงกลางปีนี้และการเริ่มดำเนินการผลิตของโรงงานแครกเกอร์ในสหรัฐในปี 2560 ไม่เพียงแต่สร้างการบูรณาการแต่ยังคาดว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพและการเติบโตของผลประกอบการอย่างยั่งยืนให้ไอวีแอล นายโลเฮีย กล่าวสรุป