กรุงเทพฯ ประเทศไทย– วันที่ 9 ตุลาคม 2557– บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Innovative Investment Opportunity – Hybrid Debentures”ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมงานเป็นตัวแทนจากสถาบันการเงิน นักลงทุน และบุคคลทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติมาให้ความรู้ในงานสัมมนานี้ ได้แก่ คุณสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ (ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ) คุณธนิก ธราวิศิษฏ์ (Sector Head and Head of Products & Placement สายธุรกิจตลาดทุน กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์) คุณริชาร์ด โจนส์ (รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส) คุณสาริษฐ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย ทีม Dept Capital Market 1) และคุณสาธิต ศรีเกษมวงศ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุน บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส)