กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย– วันที่ 16 ตุลาคม 2557– บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองจากการดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)จากการดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯได้รับมอบใบรับรองนี้จากทางโครงการฯ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการเมื่อปีพ.ศ.2556และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับรองว่า การดำเนินงานของบริษัทฯนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงาน และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางธุรกิจในองค์กร
 
 

จากภาพ: คุณ โซวิค รอย เชาว์ดูรี รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รับใบรับรองจากคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) พิธีมอบใบรับรองนี้จัดขึ้นที่งานประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective Action against Corruption) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าต่างประเทศในไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมธนาคารไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย