กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย - 29ตุลาคม 2557- นายอาลก โลเฮีย ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ ‘Tone from the Top’ในการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารครั้งที่ 13วันที่29ตุลาคม 2557 นายอาลกได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมเข้ารับการอบรมในฐานะการเป็นผู้นำที่มีการดำเนินงานจากบนสู่ล่าง รวมไปถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นส่วนสนับสนุนให้การปรับใช้แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรประสบความสำเร็จ โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มาจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย ปิโตรเคมี, ธุรกรรมทางการเงิน, ประกันภัย, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, การก่อสร้าง

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้นำกรอบการทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตมาปรับใช้ภายในองค์กรภายใต้การทำงานที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงการสร้างความตระหนักในนโยบายและการดำเนินการในการปฏิบัติตามซึ่งได้นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตภายในบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

 


จากภาพ:นายอาลก โลเฮีย ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ ‘Tone from the Top’ ณ การอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร 13/2014

การอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารระดับสูงต่อมุมมองของการต่อต้านการทุจริต, หน้าที่ของผู้บริหารในการวางรากฐานกรอบการทำงานเรื่องการต่อต้านการทุจริต และช่วยยกระดับความสามารถของผู้บริหารในการสร้างภาวะผู้นำต่อการป้องกันการทุจริตในสถานที่ทำงาน