กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 27 พฤศจิกายน 2557 – นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และวัตถุดิบ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยมประจำปี 2557 จาก นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ซ้าย)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยมจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในรายงานการการกำกับดูแลกิจการ โดยรางวัลนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56 – 1), รายงานประจำปี, เว็บไซท์, หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ไอวีแอลได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในผลงานและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ผ่านรางวัลและประกาศนียบัตรต่างๆ ได้แก่ ใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2557, การจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ ‘ดีเลิศ’ ในปี 2556 และ 2557, รางวัลคณะกรรมการแห่งปีและคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2556