ปทุมธานี, ประเทศไทย – 25 มิถุนายน 2562 – อินโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวีแอล) มอบเงิน 1,000,000 บาทให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารราชสุดา ซึ่งเป็นที่ตั้งคลินิกทันตกรรมรากเทียม โดยการสนับสนุนเงินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา):

ผศ.ทพ.ดร. บวรวุฒิ บูรณวัฒน์ อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์, รศ.ทพ. ประทีป พันธุมวนิช คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์, นางสาวสยุมพร เหล่าวชิระสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ CSR, นางสาวอัจจิมา แก้วขุนทอง เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร