ลพบุรี ประเทศไทย – 23 กรกฎาคม 2558 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.25 เมกะวัตต์ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับการใช้งานภายในที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและคาดว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,100 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ โดยโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ติดตั้งที่โรงงานแห่งนี้ มีขนาด 5 เมกะวัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,400 ตันเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และผู้บริหารอินโดรามา เวนเจอร์สได้เข้าร่วมพิธีเปิดของโครงการ

“อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้” ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

“บริษัทฯของเราเชื่อว่า พลังงานทดแทน คือ อนาคตของประเทศและภาคอุตสาหกรรมของเรา เราเป็นบริษัทหนึ่งที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และขอยืนยันว่าเราจะดำเนินธุรกิจให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด” นายดีลิป กุมาร์ อาการ์วาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และวัตถุดิบกล่าว

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดลพบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของอินโดรามา เวนเจอร์ส นอกจากนี้ยังรวมถึงธุรกิจรีไซเคิลของบริษัทฯ การติดตั้งแผงโซล่าร์ที่ประเทศเยอรมนี และโรงงานพลังงานลมในประเทศลิทัวเนีย แนวความคิดในการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคานี้มาจากความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างบนหลังคาให้คุ้มค่ามากที่สุด และเพื่อรักษาพื้นที่บนผืนดินไว้สำหรับโครงการพัฒนาอื่นๆ ในอนาคต ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อพลังงานสะอาดแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการดำเนินงานของอินโดรามา เวนเจอร์สในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่อนาคตของพลังงานทดแทน