Indorama Ventures Packaging (Myanmar)

บริษัท Indorama Ventures Packaging (Myanmar) เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกขึ้นรูปขวดและฝาปิด ตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa เมืองย่างกุ้ง โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ ที่ ณ ปัจจุบันอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้ใช้เครื่องฉีดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ของบริษัท Husky ที่มีความทันสมัยและเริ่มการผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปขวดเมื่อเดือนมกราคม 2559 และคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มการผลิตฝาปิดบรรจุภัณฑ์ได้ในเร็วๆนี้

ประเภท

โรงงานที่สร้างใหม่

ที่ตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa, ย่างกุ้ง เมียนมาร์

เทคโนโลยี

บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปขวด - Husky

กำลังการผลิต

8,000 ตันต่อปี

เครื่องหมายการค้า

-

สินค้า
บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปขวด PET
ข้อมูลติดต่อ
Indorama Ventures Packaging (Myanmar)
Lot No. A11-1, Thilawa Special Economic Zone A, Yangon Region, Myanmar.
โทรศัพท์: +95 12309022-25
mm_info@mm.indorama.net