บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด จังหวัดลพบุรี บริษัทในกลุ่มอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่นจากสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการทำงานและการดำรงชีวิตให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ในยามเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ การเจ็บป่วย การคลอดบุตร และชราภาพ โดยพนักงานจะได้รับการคุ้มครอง การชดเชย และสิทธิประโยชน์ของตนเองจากสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมาย