บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล Sustainable Business Awards (SBA) 2019 Thailand หรือรางวัลธุรกิจยั่งยืน ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 7 รางวัล จาก Global Initiatives องค์กรระดับโลกที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

โดยรางวัลที่ไอวีแอลได้รับดังกล่าว ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) รางวัลชนะเลิศด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และรางวัลชนะเลิศด้านเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับการยกย่องพิเศษ (Special Recognition Awards) อีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน (Strategy and Sustainability Management) ด้านการจัดการแรงงาน (Workforce) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management) และด้านประสิทธิภาพการใช้ของเสียและวัสดุ (Waste and Material Productivity)

ทั้งนี้ รางวัล Sustainable Business Awards Thailand เป็นเวทีระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืน จัดขึ้นโดย Global Initiatives เครือข่ายด้านความยั่งยืนระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่ยั่งยืน และได้ปลูกฝังความยั่งยืนอย่างแท้จริงลงในกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในปีนี้จัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำในการประเมินผล และพิจารณาผลการตัดสิน ได้แก่ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน PwC Thailand สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ Control Union Thailand โดยมีองค์กรเข้าร่วมจาก 20 ประเทศทั่วโลก