บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง หนึ่งในบริษัทย่อยของ อินโดรามา เวนเจอร์สได้รับมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 17 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สะท้อนความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน