บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (พีทีเอ) หนึ่งในบริษัทย่อยของ อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยรางวัลนี่สะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานไอวีแอล