สร้างความแข็งแกร่งด้วยความหลากหลาย
เรามีความภาคภูมิใจในความหลากหลายของพนักงานของเรา ทั้งในด้านวัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาติ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานของเราช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งที่เหนือกว่า ตลอดจนสนับนุนความพร้อมในการส่งมอบบริการให้แก่ฐานลูกค้าของเราที่มีความหลากหลายทั่วโลก ทั้งนี้ ประโยชน์จากบุคคลากรที่มีความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้เราสามารถรับมือกับทุกโอกาส และบรรลุศักยภาพของเราอย่างเต็มที่

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือรากฐานของวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เราได้เผยแพร่ "รายงานความหลากหลาย" ในปี 2561

ดาวน์โหลด

งานที่มีคุณค่าและท้าทาย

“เราตระหนักรู้และมุ่งมั่นให้การสนับสนุนการปฏิรูปต่างๆ ด้วยการใช้ประโยน์จากพลังสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น ทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของเรา” - ซานจีฟ บาเทีย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วโลก
พนักงาน 19,000 คน
74 สัญชาติ
94% อัตรารักษาพนักงาน
3.85 ความผูกพันของพนักงานจากคะแนน 1-5