รับหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ IVL-W2
ตลาดรอง SET

หมายเหตุ

  • กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2560
  • ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ IVL-W2 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ IVL-W2 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก https://www.set.or.th
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย 03 ก.ย. 2557
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
370,314,284
อัตราการใช้สิทธิ
(ใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นสามัญใหม่)
1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ้น)
43.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 25 สิงหาคม 2557 และวันครบกำหนดคือวันที่ 24 สิงหาคม 2561)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ
(บาทต่อหน่วย)
0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก 31 ต.ค. 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 24 ส.ค. 2561