ฝ่ายสื่อสารองค์กร มีความยินดีที่จะพิจารณาคำขอสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ได้รับการรับรองว่าทำงานในสื่อวารสาร หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักยอมรับ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สื่อข่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ฝ่ายสื่อสารองค์กรขอชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ไม่สามารถพิจารณาคำขอสัมภาษณ์โดยบุคคลที่ทำงานให้แก่บริษัทที่มิได้รับการรับการรับรองจากสื่อที่เป็นผู้เผยแพร่บทสัมภาษณ์

บริษัทฯ ไม่สามารถตอบรับคำขอสัมภาษณ์จากบุคคลที่ทำงานให้แก่บริษัทหนึ่ง แต่มีแนวโน้มที่จะนำบทสัมภาษณ์ไปใช้แทรกเป็นส่วนหนึ่งของวารสารที่มีเนื้อความไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอปฏิเสธการให้สัมภาษณ์

สำหรับผู้สื่อข่าวชั่วคราวและผู้สื่อข่าวอิสระ การขอเข้าสัมภาษณ์จะต้องมีหนังสือคำขอเพื่อการให้สัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ออกโดยวารสารหรือสื่อต้นสังกัดที่เป็นผู้เผยแพร่บทสัมภาษณ์

เราให้ความเคารพแก่ผู้สื่อข่าวมืออาชีพ เราจึงเข้าใจดีว่า การโฆษณาไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในงานสื่อสารมวลชนและคำขอสัมภาษณ์ที่พบลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะมิได้รับการพิจารณา