นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
  • ประธานกรรมการ
เรายังได้รับการคัดเลือกให้เป็น สมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการยอมรับ ที่สำคัญ แสดงถึงความพยายามของเราในการพัฒนาด้านความยั่งยืน และเป็น ข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของทีมงานอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการขับเคลื่อน องค์กรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 ถือว่าเป็นที่ยอดเยี่ยมสำหรับไอวีแอล เราบรรลุเป้าหมายทั้งรายได้และผลกำไรในทุกกลุ่มธุรกิจ และเรายังได้สร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตในระยะยาวอีกด้วย บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย เติบโตร้อยละ 44 เมื่อเทียบปีต่อปี และเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 250 ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นข้อพิสูจน์ที่แท้จริงถึงประสิทธิผลของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา ซึ่งประกอบด้วยกลไกขับเคลื่อนการเติบโตในหลายมิติ โมเดลธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของบุคลากรไอวีแอลทุกคน

การสร้างการเติบโตผ่านกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว

เรายังคงลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจที่มีอยู่ของเรา ในขณะเดียวกันได้เข้าซื้อกิจการใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมาพร้อมกับสินทรัพย์ บุคลากรที่มีความสามารถ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง การเข้าซื้อกิจการจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ สร้างการเติบโตของกำไร ขยายขนาดการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มสถานะของเราในตลาดหลักที่สำคัญ ปัจจุบัน ไอวีแอลมีความสามารถที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรมของเรา กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความสำเร็จให้กับบริษัทฯ และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งลูกค้าของเราในอนาคต

ความภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของเรา

เรายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ และปฏิรูปบริษัทฯ จากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโภคภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียไปสู่บริษัทเคมีภัณฑ์ที่มีความหลากหลายระดับโลก เรามีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจผ่านการขยายขนาดในการดำเนินธุรกิจระดับโลก การบูรณาการ และการสร้างความหลากหลายผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าในระยะยาวและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ผมมองย้อนกลับไปในการเดินทางครั้งนี้ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จ และความรู้สึกถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า

มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริษัทฯ ของเรามีบทบาทสำคัญในการผลักดันความสำเร็จ เราโชคดีอย่างมากที่มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายและมีส่วนร่วมกับองค์กร อีกทั้งยังมากด้วยความแข็งแกร่งและประสบการณ์ที่ช่วยเติมเต็มและส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และความซื่อสัตย์ และยังคงทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการกำกับดูแลกิจการ

ความพยายามของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับสูงสุดนั้น ได้รับการยอมรับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับสูงสุด “ดีเลิศ หรือ ห้าดาว” ในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเลิศ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่หก

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าไอวีแอลมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว เราเชิญ IOD ให้จัดการประเมินการกำกับดูแลกิจการ เพื่อแนะนำเราในด้านต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก ไม่เพียงแต่เราจะเติบโตอย่างมั่นคงในธุรกิจหลัก แต่เรายังคงรักษามาตรฐานสูงสุดในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนคุณค่าของไอวีแอลที่สร้างขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good และได้รับคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อยู่ในลำดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

เรายังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ New Plastic Economy ของมูลนิธิ Ellen MacArthur และได้ทำงานร่วมกันกับองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก ไอวีแอลได้ให้คำมั่นในการเพิ่มการใช้ขวดพลาสติก PET และโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตในอนาคต นอกจากนี้ เรายังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนทิศทางของโลกเพื่อก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการประกาศการร่วมทุนกับ Loop Industries เพื่อริเริ่มกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี (chemical recycling) ของ PET อีกทั้งไอวีแอลยังได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันกับ Ioniqa และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในการรีไซเคิลทางเคมีของ PET ในยุโรป การดำเนินงานเหล่านี้ ล้วนเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของเราในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม

การสร้างไอวีแอลที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

ในขณะที่เรามองย้อนกลับไปดูความสำเร็จของเราด้วยความภาคภูมิใจ เรามองไปในอนาคตถึงการสร้างสถิติผลการดำเนินงานเพื่อสร้างให้เกิดการเพิ่มมูลค่าที่มากขึ้น

เรายังคงเดินหน้าสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและความเป็นองค์กรที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง เรามีการดำเนินการเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ในหลายด้าน อาทิ การใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและพัฒนาความเป็นผู้นำ ตลอดจนการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราเอง

เรามีความคืบหน้าในการสร้างและปรับเปลี่ยนทีมผู้นำ ด้วยการจัดตั้งสภาบริหาร หรือ Indorama Management Council และเสร็จสิ้นการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (Chief Human Resources Officer) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนการดำเนินการตามกลยุทธ์ของไอวีแอล โดยมุ่งการจัดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสให้มีความสอดคล้องยิ่งขึ้น ส่งเสริมการให้ลำดับความสำคัญกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประสานงานที่มากขึ้น รวมไปถึงการสร้างทีมและวัฒนธรรมการทำงานที่มีสมรรถภาพสูง

เราให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วมมาเป็นเวลานาน อันจะเห็นได้จากค่านิยมองค์กรของไอวีแอล ความมุ่งมั่นของเราในการรวมเอาผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ ประสบการณ์ และมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์เข้ามาไว้ด้วยกันนั้น ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเราและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทั่วโลก เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาผู้นำระดับโลกรุ่นใหม่ โดยการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการจัดตั้งโครงการ i-Lead, v-Lead, Shadow และ Talent ขึ้นมา การริเริ่มโครงการต่างๆ เหล่านี้ช่วยทำให้เรามั่นใจว่าเรามีการสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่อย่างเพียงพอ และมีการเตรียมผู้นำที่มีความสามารถและประสบการณ์ พร้อมรับมือความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

แสดงความขอบคุณ

ผมอยากใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งในการชี้นำไอวีแอลเพื่อความสำเร็จในระยะยาว นอกจากนี้ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้ร่วมงานอาวุโสของเราสำหรับความเป็นผู้นำของพวกเขา และขอบคุณสมาชิกครอบครัวไอวีแอลทุกคน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ร่วมแบ่งปันความฝันและความสำเร็จ อีกทั้งยังร่วมเดินทางไปสู่จุดสูงสุดด้วยกันกับเรา

ศรี ปรากาซ โลเฮีย

ประธานกรรมการบริษัท