นายศรี ปรากาซ โลเฮีย
  • ประธานกรรมการ
ความพยายามของบริษัทฯ ที่จะคงไว้ซึ่งบรรษัทภิบาลและความโปร่งใสสูงสุดในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 ไอวีแอลยังคงรักษาระดับ “ยอดเยี่ยม - 5 ดาว” จากรายงานด้านบรรษัทภิบาล เป็นระยะเวลา 7 ปีติดต่อกัน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทศวรรษที่ผ่านไปอย่างน่าตื่นเต้นสำหรับอินโดรามา เวนเจอร์สที่กลายมาเป็นผู้นำระดับโลกในกลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ความสำเร็จนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นอย่างดี นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายบริหารอาวุโส และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทของเราด้วยเหตุนี้เอง ไอวีแอล จึงมีประวัติการเติบโตที่มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง มีโรงงานผลิตอยู่ทั่วโลกควบคู่ไปกับกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และมีอัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งคือความมุ่งมั่นและความพยายามของพนักงานทุกคน ที่ล้วนดำเนินงานเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการทำให้ไอวีแอลเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกอย่างแท้จริง

ในฐานะองค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแล้ว ผมอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบถึงเป้าหมายและความปรารถนาของบริษัทฯ ในอนาคต จากมุมมองทางการเงิน ปี 2562 ถือเป็นปีที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งในภาพรวมและไอวีแอลเองเช่นกัน ซึ่งจากจุดนี้เองสิ่งที่ทำให้ผมพอใจเป็นอย่างมาก คือความสำเร็จต่างๆ ของทีมงานของเรา

หลังจากที่ได้สร้างโครงสร้างและรากฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯแล้วไอวีแอลพร้อมออกเดินทางสู่เส้นทางต่อไปในทศวรรษใหม่ การเดินทางที่เชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นการสร้างยุคใหม่แห่งการเติบโตและการสรรค์สร้างคุณค่า

การสร้างกรอบการดำเนินงานที่เป็นไปได้

ภายหลังจากการเสร็จสิ้นการควบรวมในกลุ่มธุรกิจ Combined PET และเส้นใยมูลค่าสูง ไอวีแอลได้เริ่มพัฒนา กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives ที่มีการเติบโตสูงการที่โรงงานอีเทนแครกเกอร์สามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากธุรกิจ EO/EG ช่วยสร้างกรอบการดำเนินงานที่แข็งแกร่งสำหรับการเข้าซื้อกิจการบางส่วนจาก Huntsman Corporation ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยโรงงานการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และออสเตรเลีย รวมไปถึงพนักงานมากประสบการณ์เพื่อมาร่วมทีมอีกมากกว่า 1,000 คน การขยายตัวของธุรกิจของเรานั้น ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความแข็งแกร่งของทุนทางปัญญา

ผมเองมีความยินดีที่ผู้ถือหุ้นได้รับรองการแต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

คุณเทวินทร์วงศ์วานิช เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารในตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคุณเทวินทร์จบการศึกษาด้านวิศวกรรมเคมี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลังงานแบบบูรณการมากกว่า 30 ปี นอกจากนี้ คุณเทวินทร์ยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงของไอวีแอลด้วยเช่นกัน

และคุณยาโชวาตันโลเฮีย เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารในตำแหน่งกรรมการบริหาร หลังจากที่ตำรงตำแหน่งผู้บริหารมากว่า 10 ปี คุณยาโชวาตัน โลเฮีย ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิลของไอวีแอล และสมาชิกคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ความภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของเรา

ในด้านความยั่งยืน ไอวีแอลได้ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูงในบรรดาบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากการประเมินผลงานด้านความยั่งยืนล่าสุดที่ผ่านมา FTSE Russell จัดอันดับให้ไอวีแอลเป็นอันดับที่หนึ่งในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลกจากผลงานด้านการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) เราได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนตาวน์โจนส์ระดับโลก (Dow Jones Sustainability World Index หรือ DJSI World) โดยได้อันดับที่ 2 จากบรรดาบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลก และยังคงได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ กลุ่มดัชนีตลาดประเทศเปิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Emering Markets Index หรือ DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับคะแนนสูงสุดในบรรดาบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนี SET50 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดอันดับกลุ่มมาตรฐานบริษัทเคมีภัณฑ์ GIC510g จากการประเมินโดย Bloomberg ESG การจัดอันดับทั้งหลายเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสิทธิมนุษยชนและแรงงาน จริยธรรมและการจัดซื้อที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางตำแหน่งของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบในชุมชนธุรกิจทั่วโลก

เรายังคงปรับเปลี่ยนและพัฒนาโมเดลทางธุรกิจผ่านขนาดการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ทั่วโลก การสร้างการบูรณาการ และการสร้างความหลากหลายเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าในระยะยาวและเพิ่มผลตอบแทนรวมสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความมุ่งมั่นในด้านธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและบรรษัทภิบาลที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เราเดินทางไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้มาโดยตลอด

ความพยายามของบริษัทฯ ที่จะคงไว้ซึ่งบรรษัทภิบาลและความโปร่งใสสูงสุดในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 ไอวีแอลยังคงรักษาระดับ “ยอดเยี่ยม - 5 ดาว” จากรายงานด้านบรรษัทภิบาล เป็นระยะเวลา 7 ปีติดต่อกัน

นโยบายและจริยธรรมธุรกิจทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับ บรรษัทภิบาลในคู่มือกำกับบรรษัทภิบาลนั้น ได้รับการตรวจสอบและปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสร้างความชัดเจนและถูกต้องในการดำเนินงาน คู่มือกำกับ บรรษัทภิบาลนี้

ได้รับการแปล 20 ภาษา และได้รับการนำขึ้นเว็บไซต์ของไอวีแอล พร้อมแจกจ่ายให้แก่โรงงานต่างๆ ของไอวีแอลทั่วโลกในระหว่างปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของไอวีแอลทุกคนจะได้รับข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้องโดยโครงการเสริมสร้างความตระหนักในนโยบายด้านบรรษัทภิบาลทั่วโลกดำเนินไปในรูปแบบของการฝึกอบรมและการประชุมทางไกล

นโยบายการแจ้งเบาะแสของไอวีแอลเอง มีความสอดคล้องกับมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) เพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อส่งเสริมบรรษัทภิบาลและการดำเนินธุรกิจที่ดี ได้มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางออนไลน์ขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่ง

เราเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายมาเป็นเวลานานซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดจากหนึ่งในค่านิยมทั้งห้าของเราและความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการรวบรวมผู้คนจากหลากหลายพื้นเพ วัฒนธรรม และเชื้อชาตินี้เองช่วยให้ไอวีแอลขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ทั่วโลก

แสดงความขอบคุณ

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมาในการทำให้ไอวีแอลสามารถเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน ผมอยากจะขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านสำหรับภาวะความเป็นผู้นำที่ดี รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวไอวีแอลของเราทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ผู้ซึ่งมีความฝันและจุดมุ่งหมายเดียวกันกับพวกเรา ผู้ที่ร่วมเดินทางไปสู่จุดสูงสุดของเส้นทางนี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคน

นายศรี ปรากาช โลเฮีย

ประธานกรรมการ