Orion Global PET supports NGOs and is part of the “Let’s Do It” project to collect waste on cleanup days. 1380 tons of waste was collected in 2019. บริษัท Orion Global PET สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Let’s do it” เพื่อเก็บขยะในช่วงวันทำความสะอาดซึ่งในปี 2562 สามารถเก็บขยะได้ 1,380 ตัน


พนักงานจิตอาสาบริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA เข้าไปรับสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนในเมืองโดยสามารถรวบรวมสารเคมีได้เป็นจำนวน 8,650 ปอนด์ประกอบไปด้วย แบตเตอรี่รถยนต์เก่า 8 ก้อนและน้ำมันใช้แล้ว 230 แกลลอนโดยบริษัทนำสารเคมีเหล่ายี้ไปถูกกำจัดอย่างถูกวิธี


บริษัท Indorama Ventures Poland ต้อนรับผู้ชนะการแข่งขันศิลปะ "นิเวศวิทยาสำหรับฉันคือ ... " เข้าเยี่ยมชมโรงงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมสากลและเด็กๆได้ทำถุงอีโค่ช้อปปิ้งด้วยตัวเองและได้ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงานพร้อมกับพนักงาน


บริษัท Performance Fibers (Kaiping) จัดเยี่ยมชมโรงงานและอบรมการจัดการสภาพแวดล้อมของโรงงานให้กับนักเรียนและอาจารย์โรงเรียน Kaiping Gangkou Middle School ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานเพื่อให้นักเรียนและอาจารย์เข้าใจหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและความสำเร็จของบริษัทผ่านการเยี่ยมชมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


กลุ่มบริษัทย่อยในระยองเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งทะเลปี 2562 ที่หาดแหลมเจริญ – หาดสุชาดาเมืองระยอง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนและพนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนสืบไป


เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์ทะเลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และพนักงานร่วมกันปล่อยปลานิล 10,000 ตัว ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


พนักงานบริษัท อินโดรามาปิโตรเคม ร่วมปลูกต้นไม้และ สร้าง ซ่อมแซมเขื่อนตรวจสอบที่ชุมชนป่าพู่ดอนร่วมกับคนในชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยเก็บน้ำฝนในเวลาขาดแคลนและทำให้ป่าสมบูรณ์


Performance Fibers (Kaiping) จัดกิจกรรม PF 2019 5S Outward Bound 101 โดยพนักงานใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเก็บขยะในสวนสาธารณะในเมือง Kaiping โดยเก็บขยะได้เป็นจำนวน 25 กิโลกรัม


บริษัท Indorama Ventures Polímeros สร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญของการรีไซเคิล การรีไซเคิลช่วยสร้างอาชีพ รักษาสิ่งแวดล้อมและได้จัดกิจกรรมจากขวด PET ให้คนในชุมชนอีกด้วย


เนื่องในโอกาศที่โป๊บฟรานซิสเสด็จเยือนประเทศไทย ไอวีแอลร่วมกับกลุ่ม Less Plastic Thailand จัดอบรมจิตอาสาที่เข้าร่วมงานและประจำที่จุดทิ้งถังขยะเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องและเพื่อเป็นการจัดการบริหารขยะอีกด้วย


ไอวีแอลร่วมกับโรงพยาบาลระยองจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการประดิษฐ์ของใช้จากขวดPETให้แก่อาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มจังหวัดระยอง หรือ อสม. จิตอาสาระยอง รวมกว่า 50 คน เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการนำขวด PET มาใช้ซ้ำ


บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET เพื่อให้นักเรียนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมมอบเสื้อรีไซเคิลที่ผลิตจากขยะพลาสติกรีไซเคิลจำนวน ๕๐๐ ตัวให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกรอกยายชา


ในวันสิ่งแวดล้อมโลกไอวีแอลสำนักงานใหญ่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับตึกโอเชี่ยน ทาวเวอร์ส 2 ให้พนักงานได้นำขวด PET มาแลกไข่ ต้นไม้เล็ก หลอดดูดอีโค่ และเสื้อรีไศเคิลโดยสามารถเก็บขวดได้เป็นจำนวน 63 กิโลกรัม และขวดได้นำไปรีไซเคิลที่โรงงานนครปฐม


ไอวีแอลร่วมสนับสนุนแนวทางการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนใน “วันเดอร์ฟรุ๊ต (Wonderfruit) 2019” เทศกาลเฉลิมฉลองศิลปะ ดนตรี และชีวิตโดยจัดกิจกรรม DIY สร้างสรรค์กระเป๋าเอนกประสงค์น่ารักๆ จากขวด PET เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพลาสติกที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์


บริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA มอบเช็คเงินสดจำนวน 2,000 เหรียณสหรัฐ จากโครงการ Keep America Beautiful ให้กับโรงเรียน Cedar Ridge Middle โดยนักเรียนสามารถรวบรวมวัสดุนำมารีไซเคิลได้เป็นจำนวน 10,000 ปอนด์ ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งเป้าไว้ 9,000 ปอนด์ กิจกรรมนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน Cedar Ridge Middle และ บริษัท บริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA และบริษัท AlphaPet เพื่อสนันสนุนกิจกรรม Keep America Beautiful และโครงการรีไซเคิลของเมือง Decatur


บริษัท Indorama Ventures Packaging (Philippines) มอบขวด PET และร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นของเมือง Villanueva ร่วมด้วย พนักงานบริษัทและคนในชุมชนนำขวด PET ที่ใช้แล้วมาสร้างเก้าอี้นั่งริมชายหาดจากอีโค่บริค


พนักงานจิตอาสาบริษัท Indorama Ventures Xylenes and PTA ใช้เวลาหนึ่งวันในการเก็บขวดสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนจากชุมชนเพื่อให้มั้นใจว่าขวดสารเคมีเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม


พนักงานของบริษัท Fiber Visions ในเมือง Athens รัฐ Georgia เข้าร่วมกิจกรรม “The Day of Caring เพื่อสนับสนุนชุมชนผ่านกิจกรรม ในหลายรูปแบบ โดยมุ่งหวังจะพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม


พนักงานจิตอาสา บริษัท Performance Fibers Kaiping ทำความสะอาดชุมชนเพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม


บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกพนักงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ พนักงานและครอบครัวพนักงานบริษัทและครอบครัวรวมถึงสมาชิกจากชมรมปั่นจักรยานยังได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์เต่าทะเลและพันธ์ปลาลงสู่ทะเล เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรัษ์ระบบนิเวศน์


ทีม CSR บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม PET เข้าร่วมกับชุมชนพู่ประดู่ เพื่อสร้างฝ้ายกั้นน้ำในการป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินและชะลอ ความเร็วของกระแสน้ำรวมทั้งเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์


พนักงานของบริษัท Indorama Ventures Corlu PET และครอบครัวปลูกต้นไม้บริเวณพักผ่อนนอกอาคาร


พนักงานบริษัท บริษัท Indorama Ventures Poland ร่วมด้วยพนักงานฝึกงาน ปลูกต้นไม้รอบๆ บริษัทเพื่อร่วมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก


บริษัท Indorama Ventures Poland สนับสนุนรางวัลสำหรับกิจกรรม Tree for a Bottle ครั้งที่ 14 โครงการนี้มุ่งส่งเสริมสร้างความตะหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมและคนรุ่นใหม่ โดยพนักงานจิตอาสานำนักเรียนทำความสะอาดบริเวณป่าซึ่งอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน


พนักงานอาสาสมัครบริษัทในเครือจังหวัดระยองร่วมอาสาเก็บขยะบนชายหาดเนื่องในกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

บริษัท Indorama Ventures Packaging (Philippines) Corporation ปลูกต้นไม้โกงกางในบริเวณชายฝั่งของ Looc Villanueva Misamis Oriental


พนักงานจิตอาสาบริษัท Orion Global Pet ร่วมกับคนในชุมชนและเด็กๆในท้องถิ่นทำความสะอาดบริเวณชุมชนใกล้คียง

พนักงานบริษัท Performance Fibers (HongKong) อาสาร่วมกันทำความสะอาดสวนสาธารณะในชุมชน

Water as a precious resource

พนักงานบริษัท Indorama Ventures Poland ให้ความรู้เรื่อง "น้ำทรัพยากรอันล้ำค่า" แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ที่โรงเรียนประถมศึกษา Wloclawek.


พนักงานบริษัท Indorama Ventures Poland จัดบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหัวข้อเรื่อง “พลาสติกศตวรรษที่ 20” และจัดประกวดในหัวข้อเรื่อง “ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวฉัน“

พนักงานบริษัท Performance Fibers (Kaiping )ร่วมกับสหภาพแรงงานอาสาสมัคร Kaiping ทำความสะอาดสวนสาธารณะ Liang Jin Shan Park


พนักงานบริษัทในเครือ อินโดรามา เวนเจอร์ส จังหวัดระยองและสำนักงานใหญ่กรุงเทพ แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแลดล้อมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดในวันทำความสะอาดชายหาดสากล