ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland Edge)

บริษัท Indorama Ventures Xylenes & PTA, ตั้งอยู่ที่เมืองดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นในเมืองดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา ในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือที่เรียกว่า Wetlands Edge Environmental Center (WEEC) โดย IVXP ได้อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่และพื้นที่ ในขณะที่โรงเรียนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาครูผู้สอนและหลักสูตรการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ

ตั้งแต่เริ่มเปิดให้เข้าชมในปี พ.ศ. 2545 WEEC ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนครูผู้สอน และผู้เข้าชมเป็นจำนวนกว่า 80,000 คน WEEC ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้แก่ระบบการศึกษา K-16 และผู้เข้าชมทุกคน โดยใน WEEC ประกอบด้วยอาคารจัดแสดงสัตว์น้ำ ที่ภายในมีบ่อน้ำให้สัมผัสกับสัตว์ได้ 2 แห่ง บ่อบรรจุน้ำทะเลขนาด 1,650 แกลลอน และบ่อระบบนิเวศน้ำจืดขนาด 780 แกลลอน นอกจากนี้ ผู้เข้าชมจะได้เห็นส่วนระบบนิเวศน์ที่อยู่อาศัยขนาด 320 เอเคอร์ ระหว่างทางเดินเป็นระยะกว่า 2 ไมล์ นำเสนอความหลากหลายของระบบนิเวศน์ ได้แก่ หนอง บึง เนินทราย ป่าไม้ และพืชพันธุ์ที่ราบสูงต่างๆ ทิวต้นสน และต้นโอ๊คขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้รับการรับรองจากองค์กร Wildlife Habitat Council (WHC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่มีความผูกมัดทางการเมือง แต่ดำเนินงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณที่อยู่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ขององค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน โดยโปรแกรมที่จัดเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก WHC ทั้งในด้าน "สัตว์ป่าในที่ทำงาน" ด้าน "พื้นที่ขององค์กรเพื่อการเรียนรู้" และพื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งดูนกของรัฐอลาบามาอีกด้วย

เป้าหมายของ WEEC ได้แก่

  • เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
  • เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
  • เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และระดับโลกและส่งเสริมการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (K-12) ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผ่านวิธีการสังเกตด้วยตนเองโดยตรงและส่งเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน
  • เพื่อพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาและความรู้ ส่งเสริมสถานที่เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา โปรแกรมกิจกรรมวิทยาศาตร์ภาคปฏิบัติของโรงเรียนเมืองดีเคเตอร์ (Decatur City Schools Hands-on Activities Science Program หรือ HASP) แนวทางการเรียนรู้ของรัฐอลาบามาและข้อกำหนดการสอบในระดับมัธยมศึกษา
  • เพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบในวงกว้าง ครอบคลุมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร สังคม ความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมือง
  • เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนถึงความจำเป็นที่อุตสาหกรรมต้องมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://weec.dcs.edu/

Wetlands Edge Environmental Center (WEEC) provides hands-on, environmental “place-based” educational opportunities to create an understanding of the natural environment and the interrelationships among living things. WEEC has been recognized for environmental excellence by achieving Gold Wildlife Habitat Council (WHC) Conservation Certification, signifying leadership among the over 700 WHC Conservation Certification programs.