บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มอบชุดส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการรีไซเคิล แก่ คุณปีเตอร์ แซนด์ หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ (ขวา) และ คุณนิปปอน มุกดาเสถียร ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพาณิชย์ (ซ้าย) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิล PET และการรีไซเคิล PET ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร