บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเชิญร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงาน "ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างศึกษาความเหมาะสมบ่อฝังกลบของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง" บริษัทฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและความสำคัญของการรีไซเคิลขวด PET พร้อมทั้งจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก PET รีไซเคิลเพื่อให้เห็นถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ได้รับเกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจาก นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (จากซ้ายคนที่ ๒) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดะยอง (จากซ้ายคนที่ ๑) นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง (จากซ้ายคนที่ ๔) พร้อมด้วยนายสมชาย รุ่งเรือง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และคณะผู้บริหารจังหวัดระยอง โดยมีหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง