ทีม CSR ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกับอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนหันมารีไซเคิลขวด PET มากยิ่งขึ้นโดยให้นำขวด PET มาแลก ไข่ไก่ ต้นไม้ หลอดดูด และเสื้อรีไซเคิล จากกิจรรมสามารถเก็บขวด PET ได้ถึง 63.1 กิโลกรัม โดยขวด PET ที่เก็บได้จะนำไปรีไซเคิลที่โรงงานจังหวัดนครปฐม