ไอวีแอล จัดกิจกรรมให้ความรู้การแยกขยะและการรีไซเคิล PET แก่น้องๆ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม

09 กรกฎาคม 2563

ไอวีแอลจัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลพลาสติก PET ให้แก่นักเรียนระดับประถม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งหวังให้น้องๆ เห็นความสำคัญของการแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน รวมทั้งสามารถบอกต่อกับครอบครัวและคนใกล้ตัว เพื่อขยายผลให้เกิดวามตระหนักและการปฎิบัติในวงกว้าง ทั้งนี้ ไอวีแอลเชื่อว่าการรีไซเคิลคือแนวทางที่ยั่งยืนในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจเรื่องการรีไซเคิล PET ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้และส่งต่อจิตสำนึกที่ดีไปยังรุ่นต่อๆไป


ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการแยกขวดช่วยหมอ กับไอวีแอล สร้างความตะหนักรู้คุณค่าของการรีไซเคิล PET เพื่อนำผลิตชุด PPE ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

29 มิถุนายน 2563

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับไอวีแอล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแยกขวดช่วยหมอ ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมขวด PET ที่ใช้งานแล้วไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเส้นใย นำไปผลิตเป็นชุด PPE (ขวด PET 18 ขวดสามารถผลิตชุด PPE ได้ 1 ตัว) สำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ประเภทของพลาสติก การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และกระบวนการรีไซเคิล PET ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้เชิญวิทยากรจากไอวีแอลไปให้ความรู้และจัดกิจกรรมภายในองค์กร พร้อมรณรงค์ให้พนักงานรวบรวมขวด PET ที่ใช้งานแล้วส่งมอบให้กับโรงงานรีไซเคิลของไอวีแอล ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและสามารถรวบรวมขวด PET ได้กว่า 100 กิโลกรัมภายในหนึ่งเดือน และจะดำเนินการเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคมนี้


คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

15 มีนาคม 2563

ไอวีแอลร่วมสนับสนุนมอบสื่อความรู้แสนสนุก ชุดพลาสติกPET รีไซเคิลได้ แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมตัวอย่างวัสดุและสินค้าที่ได้จากการรีไซเคิลขวดน้ำดื่ม PET เช่น เสื้อ กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น เพื่อนำไปให้ความรู้แก่น้องๆ ในโครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2563ร ะยะที่1 พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห้างสรรพสินค้า ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกและสร้างสรรค์กับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ


เพิ่มความตระหนัก สร้างความเข้าใจ กับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย

05 มีนาคม 2563

ไอวีแอลได้อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล PET แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตประเทศสเปน ประจำประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักและทำให้เข้าใจความจำเป็นของการคัดแยกขยะ ที่จะช่วยให้การไซเคิลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขวด PET ที่สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นวัสดุสำหรับนำไปใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ผลิตจากวัสดุ PET รีไซเคิลไปจัดแสดงและมอบสื่อความรู้ “ชุดความรู้แสนสนุก” นอกจากนี้ มูลนิธิไอวีได้มอบถังขยะ 1 ชุดให้แก่สถานทูตอีกด้วย


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงผลกระทบและเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาพลาสติกในปัจจุบัน

13 มีนาคม 2563

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาทรัพยากรทางน้ำ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะในแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ โดยร่วมมือกันกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย มุ้งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้เรื่องการจัดการขยะ และได้เชิญวิทยากรจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและรีไซเคิล PET อย่างครบวงจรในประเทศไทยตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พลาสติกและกระบวนการรีไซเคิล PET เพื่อสร้างความตะหนักและเห็นคุณค่าของการรีไซเคิล PET ทางคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่และอาจารย์คณะประมง นำขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตรขึ้นไป จำนวน 100 ขวด มาแลกเสื้อผลิตจากเส้นใยที่รีไซเคิลจากขวด PET 100% แบรนด์DEJA™ โดยเส้นใยที่ผลิตเสื้อ 1 ตัว เทียบเท่าการรีไซเคิลขวด PET 12 ขวด กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนำขวดมาแลกเสื้อกว่า 89 คนสามารถรวบรวมขวด PET ได้กว่า 100 กิโลกรัม โดยทางคณะประมงได้ส่งมอบขวดให้แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อนำไปรีไซเคิลที่โรงงานในจังหวัดนครปฐมต่อไป


อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จัดเวิร์คช้อปการจัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ ในโครงการที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน

09 มีนาคม 2563

ไอวีแอล นำทีมซีเอสอาร์เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลให้กับพนักงานองค์กร ผู้จัการอาคารและหมู่บ้านของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยในเวิร์คช้อปมีกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ เรียนรู้คุณค่าของขยะแต่ละประเภท และสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนประยุกต์ใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติก PET มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอด และต่อยอดเป็นกิจกรรมต่างๆ สำหรับสมาชิกโครงการที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ไอวีแอล และพลัส พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งหวังให้ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกคนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน


ไอวีแอลสนับสนุนนโยบายสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดโครงการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว Green Office” ตามนโยบายสำนักงานสีเขียว โดยครั้งนี้ไอวีแอลได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องจัดการขยะในสำนักงานและกระบวนการรีไซเคิล PET เพื่อสร้างความตระหนักและความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานฯ โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-13.00 น. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไอวีแอลร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจขยะบริเวณแหล่งน้ำไหลใกล้ชุมชน เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2563

ไอวีแอล ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจ ระดมความคิดเห็น และร่วมกิจกรรมเก็บ คัดแยก บันทึกข้อมูลขยะจากแหล่งน้ำชายฝั่ง ณ บริเวณชายหาดของสถานีวิจัยประมงศรีราชา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกชุมชนท่าเทียบเรือจรินทร์ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการประกวดออกแบบสร้างเครื่องมือจับขยะจากแหล่งน้ำไหลอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะจัดขึ้นในอนาคต


เทศกาลวันแห่งความรักกับไอวีแอล "รักนะคนดี PET รีไซเคิลได้"

14 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก ไอวีแอลได้จัดกิจกรรม “รักนะคนดี PETรีไซเคิลได้” ณ บริเวณลานข้างศาลพระภูมิ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการรีไซเคิล PET สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเชิญชวนให้ผู้สนใจนำขวด PE Tมาแลกของรางวัลต่างๆ เช่น ขวด PET จำนวน 3 ขวด สามารถแลกไข่ไก่ได้ 1 ฟอง ขวด PET จำนวน 50 ขวด สามารถแลกเสื้อ 1 ตัว ซึ่งเป็นเสื้อที่ทำจากเส้นใยรีไซเคิลของขวด PET เป็นต้น ซึ่งไอวีแอลได้จัดกิจกรรมรูปแบบนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยสามารถรวบรวมขวดพลาสติก PET ได้ถึง 71.6 กิโลกรัม ภายในเวลา 1 ชั่วโมง และนำขวด PET ส่งให้กับโรงงานรีไซเคิลของไอวีแอลที่จังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป


ไอวีแอลบริจาคเครื่องบีบอัดพลาสติกให้กับหอการค้าต่างประเทศแห่งประเทศไทย ณ งานเปิดตัวโครงการรีไซเคิล CAP (Care About Plastic)

05 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการการท่องเที่ยวของหอการค้าร่วมต่างประเทศเปิดตัวโครงการรีไซเคิล CAP - Care About Plastic ณ สถานฑูตเนเธอแลนด์ โดยทางไอวีแอลได้บริจาคเครื่องบีบอัดขวดพลาสติกให้กับโครงการฯ และจัดนิทรรศการให้ความรู้การรีไซเคิล PET รวมถึงการคัดแยกขยะและประเภทของพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้ พร้อมทั้งนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ PET รีไซเคิลมาจัดแสดง

โดยมีกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่เล็งเห็นปัญหาขยะและประโยชน์ของการคัดแยกขยะเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 11 แห่ง อาทิ แมริออทแคมปินสกี้ เซ็นทารา อโนมาแกรนด์ และแบรนด์อื่นๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วมโครงการ โดยโรงแรมแต่ละแห่งจะส่งมอบขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ไปขายและมอบรายได้ให้กับมูลนิธิบ้านกขมิ้น


หอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทยจัดค่ายนักศึกษาทุนฯ ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและรู้จักการรีไซเคิล

02 กุมภาพันธ์ 2563

ไอวีแอลได้รับเชิญจากหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย บรรยายให้ความรู้แก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (AFT) จากมหาวิทยลัยต่างๆทั่ วประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “วิธีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และการนำหลัก 3R มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน” โดยมุ่งเน้นให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และปรับตัวให้มีความคุ้นชินกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงเข้าใจข้อดีของการจัดการขยะและการรีไซเคิล PET พร้อมทั้งมีตัวอย่างของใช้จาก PET รีไซเคิลให้น้องๆได้ชมกัน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ที่ใช้เส้นใยที่รีไซเคิลจากขวดPET รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ เช่น ขวดน้ำ กล่องอาหาร เป็นต้น และวิธีการ Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำของพลาสติกไม่ว่าจะแปรรูปหรือการประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างรายได้ให้กับน้องๆ ที่สนใจ หรือสามารถส่งมอบความรู้ให้กับชุมชนหรือเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต


ไอวีแอลลงพื้นที่จังหวัดระนอง สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

20-22 มกราคม 2563

ไอวีแอลร่วมจัดกิจกกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ร่วมกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ อาทิ เกมส์คัดแยกขยะ 4 ประเภท และโยนขวดพลาสติก PET ลงถังขยะรีไซเคิล สร้างความสนุกเพลิดเพลิน และเสริมทักษะความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ลงถัง รวมไปถึงเรื่องการรีไซเคิลให้กับเด็กๆ พร้อมกันนี้ ไอวีแอลได้มอบของเล่น ตุ๊กตา สมุดดินสอ ขนม และของรางวัลอีกมากมาย งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองจากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมกันเนืองแน่นตลอดทั้งวัน ซึ่งไอวีแอลหวังว่าน้องๆ จะนำความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ได้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ไอวีแอลร่วมปลูกจิตสำนึกคัดแยกขยะกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563

ไอวีแอลร่วมจัดกิจกกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ร่วมกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ อาทิ เกมส์คัดแยกขยะ 4 ประเภท และโยนขวดพลาสติก PET ลงถังขยะรีไซเคิล สร้างความสนุกเพลิดเพลิน และเสริมทักษะความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ลงถัง รวมไปถึงเรื่องการรีไซเคิลให้กับเด็กๆ พร้อมกันนี้ ไอวีแอลได้มอบของเล่น ตุ๊กตา สมุดดินสอ ขนม และของรางวัลอีกมากมาย งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองจากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมกันเนืองแน่นตลอดทั้งวัน ซึ่งไอวีแอลหวังว่าน้องๆ จะนำความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ได้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีส่วนในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต