ไอวีแอล ร่วมกับมูลนิธิแจนแอนออสก้า องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรประเทศสวิตเซอร์แลนด์และหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมก่อตั้งธนาคารขยะให้แก่โรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เดินสายให้ความรู้การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลกับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์ โดยได้รับเกียรตินายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ลงพื้นที่สอนและให้ความรู้กับเด็กๆ และชาวบ้านชุมชนมอร์แกนเกาะพยาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะพยาม ชุมชนมอร์แกนเกาะเหลา รวมทั้ง โรงเรียนบ้านเกาะเหลา การลงพื้นที่ให้ความรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมไปถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและเห็นถึงคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้ได้ รวมทั้งนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่โรงเรียนและชุมชน เป็นอีกการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน