นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่

 • ผู้อำนวยการ และ เลขานุการบริษัท

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท

อายุ

56 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

15 กุมภาพันธ์ 2553

การศึกษา
 • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ University of Calcutta ประเทศอินเดีย
 • Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
 • Chartered Institute of Management Accountants London - Intermediate
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 4 แห่ง

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการและเหรัญญิก, มูลนิธิไอวีแอล
 • 2563 – 2564
  ประธานคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุน, หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 • 2563 - 2564
  กรรมการ, หอการค้าไทย - ไอร์แลนด์
 • 2558 - 2562
  รองประธาน, หอการค้าอินเดีย – ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวน 48,590 หุ้น (0.001%)

Company Secretary