คณะกรรมการบริษัท

นายอาลก โลเฮีย
นายอาลก โลเฮีย
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
 นางสุจิตรา โลเฮีย
นางสุจิตรา โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
นายระเฑียร ศรีมงคล
นายระเฑียร ศรีมงคล
 • ประธานกรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายอมิต โลเฮีย
นายอมิต โลเฮีย
 • กรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
 • ประธานบริหารธุรกิจ Combined PET (รักษาการชั่วคราว)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (รักษาการชั่วคราว)
นายซันเจย์ อาฮูจา
นายซันเจย์ อาฮูจา
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
 • ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
นายยาโชวาดัน โลเฮีย
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธาน ESG Council
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต
 • กรรมการอิสระ