นายศรี ปรากาซ โลเฮีย

  • ประธานกรรมการ
  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประเภทกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ

70 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Role of the Director and the Board 2017, Institute of Directors (IOD), ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ : 13 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

  • President Commissioner ของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (5 บริษัท)
  • ประธานกรรมการ President Commissioner Commissioner และกรรมการ ของบริษัท Indorama Corporation Pte. Ltd. และบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท Indorama Corporation Pte. Ltd. (7 บริษัท)
  • Commissioner ของ PT. Irama Unggul
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การถือหุ้นทางตรง: - ไม่มี -

การถือหุ้นทางอ้อม: - ไม่มี -