นายศรี ปรากาซ โลเฮีย

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประเภทกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ

66 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Role of the Director and the Board 2017, Institute of Directors (IOD), ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

หน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • 2560 – ปัจจุบัน
  President Commissioner PT. Indorama Glycol Indonesia
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, Industries Chimiques Du Senegal S.A.
 • 2555 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
 • 2555 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Services UK Ltd.
 • 2555 – ปัจจุบัน
  Commissioner, PT. Irama Unggul
 • 2554 – ปัจจุบัน
  President Commissioner, PT. Indorama Ventures Indonesia
 • 2554 – ปัจจุบัน
  President Commissioner, PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
 • 2554 – ปัจจุบัน
  President Commissioner, PT. Indorama Polychem Indonesia
 • 2554 – ปัจจุบัน
  President Commissioner, PT. Indorama Polypet Indonesia
 • 2554 – ปัจจุบัน
  President Commissioner, PT. Indorama Petrochemicals
 • 2553 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Commerce DMCC
 • 2552 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, Indorama Corporation Pte. Ltd.
 • 2552 – ปัจจุบัน
  President Commissioner, PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
 • 2549 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, Indorama Eleme Petrochemicals Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ไม่มี -