นายอมิต โลเฮีย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประเภท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ

44 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน Wharton School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • 2560 - ปัจจุบัน
  Commissioner, PT. Indorama Glycol Indonesia
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Services UK Limited
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, Industries Chimiques Du Senegal S.A., Senegal
 • 2556 – ปัจจุบัน
  Vice President Commissioner, PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
 • 2555 – ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ, Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
 • 2554 – ปัจจุบัน
  Commissioner, PT. Indorama Ventures Indonesia
 • 2554 – ปัจจุบัน
  Commissioner, PT. Indorama Polyester Industries Indonesia
 • 2554 – ปัจจุบัน
  Commissioner, PT. Indorama Polychem Indonesia
 • 2554 – ปัจจุบัน
  Commissioner, PT. Indorama Polypet Indonesia
 • 2554 – ปัจจุบัน
  Commissioner, PT. Indorama Petrochemicals
 • 2553 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Commerce DMCC
 • 2552 – ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการ, Indorama Corporation Pte. Ltd.
 • 2549 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, Indorama Eleme Petrochemicals Limited
 • 2547 – ปัจจุบัน
  กรรมการ, Isin International Pte. Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ไม่มี -