นายอมิต โลเฮีย

  • กรรมการ
  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประเภท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ

47 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และการเงิน Wharton School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรม

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 11 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  • Commissioner ของบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (5 บริษัท)
  • รองประธานกรรมการ Vice President Commissioner และกรรมการ ของบริษัท Indorama Corporation Pte. Ltd. และบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัท Indorama Corporation Pte. Ltd. (6 บริษัท)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ไม่มี -