นายซันเจย์ อาฮูจา

  • กรรมการบริหาร
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

50 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 พฤศจิกายน 2558

การศึกษา

Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 175/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ: 13 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

  • กรรมการของบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวน 41,023 หุ้น หรือ 0.001%