นายซันเจย์ อาฮูจา

  • กรรมการบริหาร
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

52 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 พฤศจิกายน 2558

การศึกษา

Chartered Accountant, The Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย

หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตร E-learning CFO Refresh, Training for Continuing Accounting Knowledge (CFO’s Refresh Course) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2563
  • หลักสูตร E-learning CFO Orientation Accounting and Financial Preparation (CFO’s Orientation Course) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2563
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ: 11 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

  • กรรมการของบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวน 101,033 หุ้น หรือ 0.002%