นายอาลก โลเฮีย

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

ประเภทกรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ

60 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย
 • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ Delhi University ประเทศอินเดีย
หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

หน่วยงานอื่นๆ: 17 บริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • ประธานกรรมการ กรรมการ และ Commissioner ของบริษัทย่อยอื่น ๆ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (9 บริษัท)
 • กรรมการ, Viraa Limited
 • กรรมการ, Capialla Limited
 • กรรมการ, Aurelius Holdings Limited
 • กรรมการ, Vega Aviation Limited
 • กรรมการ, Brookgrange Investments Limited
 • กรรมการ, Auctus Holdings Limited
 • ประธานกรรมการ, บริษัท บีคอน เคมีคอลส์ จำกัด
 • กรรมการ, VOX Investment Limited
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำนวน 10 หุ้น หรือ 0.000%