นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง *
* มีผลตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2562

อายุ

60 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 เมษายน 2562

การศึกษา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ปริญญาโท M.Sc (Chemical Engineering) Rice University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท M.Sc (Petroleum Engineering) University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประเทศไทย
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002
  • หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 6/2009
  • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2011
  • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017
 • หลักสูตร Program for Global Leadership (PGL), รุ่นที่ 3 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2556 สถาบัน วิทยาการพลังงาน
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 • 2560 – ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
 • 2559 – ปัจจุบัน
  นายก สภาสถาบันวิทยสิริเมธี
 • 2557 – ปัจจุบัน
  กรรมการใน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • 2557 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • 2554 – ปัจจุบัน
  สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ไม่มี -