ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

อายุ

67 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 พฤศจิกายน 2564

การศึกษา
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (การจัดการ) ประเทศไทย
 • Master of Business Administration, University of St. Gallen Switzerland ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
หลักสูตรการอบรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • การปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรอบรมภายใน) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563
ประวัติการทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2536 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการจัดการ และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • กรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมอื่นๆ ของบริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (102 บริษัท)
 • บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของบริษัท บี. กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 58 แห่ง
 • บริษัทอื่นๆ จำนวน 44 แห่ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวน 2,000,000 หุ้น หรือ 0.036%