นายระเฑียร ศรีมงคล

 • ประธานกรรมการอิสระ
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการ

ประธานกรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กันยายน 2552

การศึกษา
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
 • ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย
 • ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง” (รุ่นที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย
 • ปริญญาบัตร หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 51/21)” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประเทศไทย
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประเทศไทย
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 19/2008
  • หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director Program รุ่นที่1/2009
ประวัติการทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - ปัจจุบัน
  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ:

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

 • 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 2561 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ, การยาสูบแห่งประเทศไทย
 • 2558 - ปัจจุบัน
  อุปนายกสมาคม, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวน 991,400 หุ้น หรือ 0.018%